Trích xuất thông tin

Cập nhật: 05/12/2016

Trích xuất thông tin tổng quan

Chức năng này dùng để người quản trị doanh nghiệp có thể export thông tin chung của doanh nghiệp ra file excel

Để thực hiện chức năng, đăng nhập vào hệ thống CSID

  • Trong giao diện quản trị chọn chức năng export
  • Một file excel sẽ được tải về trình duyệt của bạn